Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor een consult bij Loes Simon

Een consult bij Loes is geen vervanging voor medische zorg. Loes adviseert dringend om altijd het advies van artsen op te volgen en voorgeschreven medicatie nooit zonder overleg met de huisarts en/of specialist te veranderen of achterwege laten. Het is daarnaast van belang dat cliënt de huisarts en/of specialist laat weten ook Loes te consulteren. De cliënt is, bij twijfel, zelf verantwoordelijk om contact op met zijn/haar huisarts of specialist.
Consult/ behandeling vindt alleen plaats met toestemming van de cliënt en heeft betrekking op de hulpvraag van cliënt. Deze hulpvraag kan gaande het traject worden bijgesteld. Hierbij is de cliënt verplicht relevante informatie te verstrekken. Tijdens het consult staan de belangen van de cliënt centraal.

Loes is aangesloten bij de Beroepsvereniging voor Kinesiologie en daarom gehouden aan de ethische code van de LVNT en bij de CAT.
Ethische richtlijnen van de Beroepsvereniging voor Kinesiologie m.b.t. het spiertesten zoals vastgesteld op de ALV van 21 november 2009. Deze richtlijnen zijn onlosmakelijk verbonden met de “Handelingen” gehanteerd door de LVNT en bij de CAT:

1. Het welzijn van de cliënt staat centraal.
2. De tester stelt zichzelf integer op.
3. Er wordt getest op een fysiek aanwezige cliënt.
4. De spiertest kan/mag zowel verbaal als door een lichamelijke stresstest worden uitgevoerd.
5. Het testen en het testresultaat wordt altijd met de cliënt besproken.

Ondersteuning vindt altijd plaats op basis van gelijkwaardigheid waarbij de cliënt altijd zelf verantwoordelijk blijft. Hierbij heeft Loes de verplichting om informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. Dit gebeurt bij minderjarigen in overleg en met overeenstemming van het kind.

Er wordt gewerkt met spiertesten om stress en of blokkades zichtbaar te maken.
Het proces kan ondersteund worden met advies over voeding, beweging, oefening of remedie; een cliënt heeft altijd beslissingsbevoegdheid dit te weigeren.
De cliënt blijft altijd zelf verantwoordelijk voor het resultaat van het consult; Loes is verantwoordelijk voor de handelingen tijdens het consult.
Aan het eind van een sessie wordt overlegd of het consult een vervolg krijgt.
Een consult/behandeling duurt in principe een uur, indien nodig kunnen afwijkende tijden (vooraf) worden afgesproken.

Privacy
Loes is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
Een consult met kinderen onder de 12 jaar vindt altijd plaats in het bijzijn van een begeleider (ouder, verzorger of andere verantwoordelijk volwassene). Ook een consult met kinderen tussen de 12 jaar en 16 jaar vindt plaats het bijzijn van een begeleider, hoewel dit wettelijk niet noodzakelijk is.
Als Loes werkt met kinderen onder de leeftijd van 16 jaar sluit zij een schriftelijke behandelovereenkomst af met beide ouders, mits zij beide het ouderlijk gezag hebben. Overal in dit document waar cliënt staat, dient ook gelezen te worden: ouders of voogd van…

Loes houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen) overhandigd of medegedeeld.
Loes heeft de verplichting en het recht om een cliënt correct door te verwijzen naar een arts of andere collega indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
Indien Loes door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in staat is zelf de consulten of sessie te voeren, kan zij/hij voorstellen een collega-kinesioloog in haar/zijn plaats in te schakelen die de behandeling overneemt. Cliënten mogen dit altijd weigeren.

Financiële afwikkeling
Betalingswijze van de consulten is contant of op rekening, waarbij na ontvangst van de factuur binnen 8 dagen betaald dient te worden.
Bij verhindering zal de cliënt minimaal 24 uur van tevoren afzeggen (eventueel door een bericht via e-mail of telefonisch) anders wordt het consult in rekening gebracht.

Vergoedingen
Niet alle zorgverzekeraars vergoeden de consulten. De cliënt dient hiervoor zelf informatie in te winnen bij zijn/haar zorgverzekeraar. Beëindiging behandeling Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goed vinden geschieden. Een consult m.b.v. de spiertest is niet geschikt om een diagnose te stellen of een medische diagnose te vervangen. Een consult is niet in staat ongeneeslijke ziekten weg te nemen of een controle van huisarts en/of specialist te vervangen.