Tarieven en vergoeding

Tarieven
De duur van een behandeling: 1 tot 1,5 uur.
De kosten van een consult voor elk type behandeling van een volwassene bedragen: €95,-.
De kosten van een consult voor elk type behandeling van een kind tot en met 16 jaar bedragen: €75,-.

Indien ik langer dan 1,5 nodig heb voor een behandeling worden er aanvullende kosten berekend. Er wordt dan per halfuur €30,- in rekening gebracht.
Betaling kan contant of per overboeking plaatsvinden.

Behandeling alleen volgens afspraak.

Vergoeding en registraties
Loes Simon (Kinesiologie Roermond) is als erkend kinesioloog aangesloten bij de LVNT (landelijke vereniging natuurgeneeskundig therapeuten) en bij de CAT (collectief alternatieve therapeuten). Daarnaast is zij ingeschreven bij het NIBIG en bij het RBCZ. Afhankelijk van je eigen zorgverzekering is het mogelijk om consulten deels vergoed te krijgen. Voor meer informatie over de vergoeding van de behandeling via je zorgverzekeraar kun je jouw polis raadplegen. Voor meer informatie over de vergoeding kun je ook terecht op de pagina van de zorgwijzer.

LVNT nummer: 1701255
CAT nummer: 3489-05-03-20
AGB-zorgverlenerscode: 90103846
AGB-praktijkcode: 90063191
SHO-registratienummer: 119834-118938
KVK-nummer: 50627481
NIBIG-nummer: 529564
RBCZ-nummer: 200474R

 
 

Privacy verklaring

Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacy wetgeving in werking getreden: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), internationaal bekend als de GDPR (General Data Protection Regulation). Dit is een nieuwe wet ter bescherming van persoonsgegevens van iedereen binnen de Europese Unie. De AVG gaat over het verwerken, verzamelen, opslaan en gebruiken van persoonsgegevens: data die is terug te leiden naar individuen.

Wat betekent de AVG voor cliënten van Loes Simon?

Deze wet zorgt voor meer transparantie, biedt meer controle over gegevens en meer rechten. Elke cliënt heeft:

 •    het recht om het dossier in te zien; kopieën van gegevens uit het dossier te krijgen.
 •    het recht om de persoonsgegevens die Loes Simon verwerkt te wijzigen indien 
deze feitelijk onjuist zijn.
 • het recht op beperking van de verwerking: het recht om Loes Simon te vragen 
om het gebruik van persoonsgegevens te
  beperken.
 • het recht op een menselijke blik bij besluiten die over de cliënt gaan 
(proflering).
 • het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
 • het recht op geheimhouding (geheimhoudingsplicht van de behandelaar).
 • het recht op dataportabiliteit. Het recht om de aan Loes Simon aangeleverde 
persoonsgegevens over te dragen in een
  digitaal gangbaar formaat zoals Word of Xls.
 • het recht op vergetelheid. Het recht om online ‘vergeten’ te worden.

 

Bij vragen of klachten kunnen cliënten contact opnemen met mij of de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer informatie over privacyrechten: hulpbijprivacy.nl

Waarom een dossier?

Loes Simon is wettelijk verplicht om een dossier van jou aan te maken over de behandeling die je ontvangt van Loes Simon. Dit dossier is ook noodzakelijk om goede zorg te kunnen verlenen. Wanneer je een behandelovereenkomst met Loes Simon tekent, geef je toestemming om dit dossier aan te maken.

Wat doet Loes Simon om jouw privacy te waarborgen?

Loes Simon vindt het belangrijk dat er uiterst zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoonlijke gegevens. Alle persoonlijke gegevens worden achter slot en grendel opgeborgen en of zijn beveiligd digitaal opgeslagen.

Wat zit er in een dossier?

Gegevens worden bewaard in een digitaal cliëntendossier. Hierin staan de volgende gegevens:

 •   persoonlijke gegevens, zoals naam, adres, geboortedatum etc.
 •    de hulpvragen waarmee u bent gekomen.
 •    de afspraken die gemaakt zijn om een antwoord te vinden op de hulpvragen, ook wel de behandelingsovereenkomst genoemd.
 • een intake waarin een aantal specifieke informatie staat vermeld.
 •    verslagen waarin beschreven staat welke behandeling er is verleend en wat de resultaten daarvan zijn.
 •    informatie van anderen, bijvoorbeeld medische gegevens.

 

Digitaal worden clientgegevens bewaard die nodig zijn voor een factuur om deze vergoed te krijgen bij de zorgverzekeraar en de betaling te kunnen controleren.

Wie mag het dossier lezen?

De jongere zelf (mits 12 jaar of ouder), de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) (als de jongere nog geen 16 jaar is) en de (gezins-) voogd. Wanneer je gebruik wilt maken van jouw recht op inzage kun je daarvoor een afspraken met mij. Er kunnen redenen zijn om jou geen (volledige) inzage te geven, maar dan zal ik je dat laten weten. Het kan bijvoorbeeld gaan om dossierstukken die informatie bevatten over anderen. De privacy van anderen, bijvoorbeeld broertjes, zusjes of ouders, moet namelijk ook beschermd worden.

 

Hoe kun je gegevens laten corrigeren?

Als je vindt dat de gegevens in jouw dossier niet juist zijn kun je vragen om dit aan te passen. Maar let op: je kunt alleen gegevens (laten) corrigeren als die feitelijk niet kloppen, zoals een verkeerde geboortedatum, onjuiste gegevens over het verloop van eerdere hulpverlening, enzovoort.

Ben je het niet eens met wat de behandelaar over jou in het dossier heeft bewaard, dan kun je deze gegevens niet laten corrigeren. Wel zal in dat geval jouw standpunt toegevoegd worden aan het dossier.

Waar mag je een (digitale) kopie van vragen?

In principe van elk stuk dat in het dossier is opgeslagen dat door Loes Simon is gemaakt. Maar wanneer je geen toestemming krijgt om bepaalde stukken uit het dossier te lezen, ontvang je natuurlijk ook geen (digitale) kopie.

Hoe lang wordt een dossier bewaard?

Twintig jaar na afloop van de behandelingen. Wil je dat de gegevens eerder vernietigd worden of wil je je dossier na afloop van de hulp hebben, dan kun je dat schriftelijk aanvragen. In sommige gevallen kan Loes Simon niet voldoen aan dat verzoek, maar dan zal ik je dat laten weten.

Aan wie wordt informatie over mij verstrekt of opgevraagd?

Loes Simon is voor het opvragen of doorsturen van persoonlijke gegevens verplicht toestemming te vragen aan ouders/ wettelijke vertegenwoordigers, de voogdijorganisatie en/ of jongeren vanaf twaalf jaar. In sommige gevallen zijn er redenen waarom Loes Simon ook zonder de toestemming informatie kan opvragen of verstrekken aan derden, maar dan zal Loes Simon je dat laten weten.

Bij vragen of klachten kun je contact opnemen met Loes Simon. Ook heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthouder voor de naleving van privacywetgeving in Nederland. Meer informatie hierover is te lezen op hulpbijprivacy.nl.

 

Klachtenreglement

Ik wil graag dat je tevreden bent over mijn consult! Toch kan het zijn dat je, ondanks de zorgvuldigheid waarmee ik werk, een klacht hebt. Hoewel het nooit leuk is om te horen dat iemand een klacht heeft hoop ik oprecht dat je daar niet mee blijft zitten en dat je stappen neemt om je klacht op te lossen. Je kunt de volgende stappen nemen om je klacht op te lossen:

 1. Neem zo snel mogelijk contact met mij op. Dit heeft mijn voorkeur omdat ik hiervan kan leren; het kan mij helpen verbeteringen aan te brengen in mijn werkwijze of de manier waarop ik mijn praktijk voer.

Ik ga ervan uit dat we samen jouw klacht kunnen oplossen.

 2. Lukt het niet om er samen uit te komen?

Dan heb je de mogelijkheid je klacht in te dienen bij de LVNT en de CAT. Deze draagt zorg voor bemiddeling door de vertrouwenspersonen van de beroepsverenigingen.

 3. Lukt ook dit niet dan heb je nog de mogelijkheid om gebruik te maken van de klachtenfunctionaris van het NIBIG. Deze doet onderzoek en assisteert je eventueel met het formuleren van de klacht. De klachtenfunctionaris werkt conform de klachtenregeling van mijn praktijk die je kan vinden op de website van het NIBIG.

Voor ernstige misstanden kunt u contact opnemen met de TCZ. De Stichting Tuchtrecht Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg is een onafhankelijke stichting, gespecialiseerd in tuchtrecht. Een tuchtrechtcollege beoordeelt zaken die gaan over de behandeling of de effecten van een behandeling.

Incidenten

Loes Simon legt onzorgvuldigheden, incidenten en calamiteiten vast in een meldingenoverzicht. Doel is om te leren van deze bevindingen en zo de zorg of werksituatie te verbeteren. De bevindingen worden met intervisie collegae periodiek geanalyseerd en geëvalueerd. Verbetermaatregelen worden vastgelegd in het meldingenoverzicht.

Calamiteiten worden direct gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Dit betreft:

 • Gebeurtenissen  waarbij de client is overleden of een ernstig schadelijk gevolg heeft ondervonden.
 • Gebeurtenissen waarbij sprake is van geweld richting client of tussen cliënten onderling.

Meldingen Huiselijk Geweld of Kindermishandeling

Wanneer het vermoeden bestaat dat er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling, zal ik de volgende stappen zetten:

 • Stap 1: In kaart brengen van signalen.
 • Stap 2: Overleggen met een collega. En eventueel raadplegen van Veilig Thuis: het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Of een deskundige op het gebied van letselduiding.
 • Stap 3: Gesprek met de betrokkene(n).
 • Stap 4: Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. En bij twijfel altijd Veilig Thuis raadplegen.
 • Stap 5: Beslissen over zelf hulp organiseren of melden.

Datalekken

Loes Simon heeft te maken met het verwerken van persoonsgegevens. Dit betekent dat de wet Meldplicht datalekken geldt. Loes Simon moet een melding doen van een ernstig datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens en of bij betrokkenen. Indien er een vermoeden is dat zich een datalek heeft voorgedaan, neemt Loes Simon eerst maatregelen om het lek te stoppen en schade te beperken. Daarna verzamelt Loes Simon zoveel mogelijk relevante informatie over het mogelijke datalek, noteert de genomen maatregelen en uitgevoerde correspondentie en draagt zorg voor een dossier van het betreffende datalek. Ontvangt Loes Simon een signaal over een datalek van een externe partij dan vraagt Loes Simon zoveel mogelijk informatie op bij de melder.

Loes Simon hanteert het landelijk stappenplan van de Autoriteit Persoonsgegevens om vast te stellen of er sprake is van een datalek en welke maatregelen genomen moet worden.

Algemene voorwaarden

Een consult bij Loes is geen vervanging voor medische zorg. Loes adviseert dringend om altijd het advies van artsen op te volgen en voorgeschreven medicatie nooit zonder overleg met de huisarts en/of specialist te veranderen of achterwege laten. Het is daarnaast van belang dat cliënt de huisarts en/of specialist laat weten ook Loes te consulteren. De cliënt is, bij twijfel, zelf verantwoordelijk om contact op met zijn/haar huisarts of specialist.
Consult/ behandeling vindt alleen plaats met toestemming van de cliënt en heeft betrekking op de hulpvraag van cliënt. Deze hulpvraag kan gaande het traject worden bijgesteld. Hierbij is de cliënt verplicht relevante informatie te verstrekken. Tijdens het consult staan de belangen van de cliënt centraal.

Loes is aangesloten bij de Beroepsvereniging voor Kinesiologie en daarom gehouden aan de ethische code van de LVNT en bij de CAT.

 Klik hier voor de algemene voorwaarden.

te vervangen.

Tarieven en vergoeding

Tarieven
De duur van een behandeling: 1 tot 1,5 uur.
De kosten van een consult voor elk type behandeling van een volwassene bedragen: €95,-.
De kosten van een consult voor elk type behandeling van een kind tot en met 16 jaar bedragen: €75,-.

Indien ik langer dan 1,5 nodig heb voor een behandeling worden er aanvullende kosten berekend. Er wordt dan per halfuur €30,- in rekening gebracht.
Betaling kan contant of per overboeking plaatsvinden.

Behandeling alleen volgens afspraak.

Vergoeding en registraties
Loes Simon (Kinesiologie Roermond) is als erkend kinesioloog aangesloten bij de LVNT (landelijke vereniging natuurgeneeskundig therapeuten) en bij de CAT (collectief alternatieve therapeuten). Daarnaast is zij ingeschreven bij het NIBIG en bij het RBCZ. Afhankelijk van je eigen zorgverzekering is het mogelijk om consulten deels vergoed te krijgen. Voor meer informatie over de vergoeding van de behandeling via je zorgverzekeraar kun je jouw polis raadplegen. Voor meer informatie over de vergoeding kun je ook terecht op de pagina van de zorgwijzer.

LVNT nummer: 1701255
CAT nummer: 3489-05-03-20
AGB-zorgverlenerscode: 90103846
AGB-praktijkcode: 90063191
SHO-registratienummer: 119834-118938
KVK-nummer: 50627481
NIBIG-nummer: 529564
RBCZ-nummer: 200474R

 
 

Privacy verklaring

Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacy wetgeving in werking getreden: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), internationaal bekend als de GDPR (General Data Protection Regulation). Dit is een nieuwe wet ter bescherming van persoonsgegevens van iedereen binnen de Europese Unie. De AVG gaat over het verwerken, verzamelen, opslaan en gebruiken van persoonsgegevens: data die is terug te leiden naar individuen.

Wat betekent de AVG voor cliënten van Loes Simon?

Deze wet zorgt voor meer transparantie, biedt meer controle over gegevens en meer rechten. Elke cliënt heeft:

 •    het recht om het dossier in te zien; kopieën van gegevens uit het dossier te krijgen.
 •    het recht om de persoonsgegevens die Loes Simon verwerkt te wijzigen indien 
deze feitelijk onjuist zijn.
 • het recht op beperking van de verwerking: het recht om Loes Simon te vragen 
om het gebruik van persoonsgegevens te
  beperken.
 • het recht op een menselijke blik bij besluiten die over de cliënt gaan 
(proflering).
 • het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
 • het recht op geheimhouding (geheimhoudingsplicht van de behandelaar).
 • het recht op dataportabiliteit. Het recht om de aan Loes Simon aangeleverde 
persoonsgegevens over te dragen in een
  digitaal gangbaar formaat zoals Word of Xls.
 • het recht op vergetelheid. Het recht om online ‘vergeten’ te worden.

 

Bij vragen of klachten kunnen cliënten contact opnemen met mij of de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer informatie over privacyrechten: hulpbijprivacy.nl

Waarom een dossier?

Loes Simon is wettelijk verplicht om een dossier van jou aan te maken over de behandeling die je ontvangt van Loes Simon. Dit dossier is ook noodzakelijk om goede zorg te kunnen verlenen. Wanneer je een behandelovereenkomst met Loes Simon tekent, geef je toestemming om dit dossier aan te maken.

Wat doet Loes Simon om jouw privacy te waarborgen?

Loes Simon vindt het belangrijk dat er uiterst zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoonlijke gegevens. Alle persoonlijke gegevens worden achter slot en grendel opgeborgen en of zijn beveiligd digitaal opgeslagen.

Wat zit er in een dossier?

Gegevens worden bewaard in een digitaal cliëntendossier. Hierin staan de volgende gegevens:

 •   persoonlijke gegevens, zoals naam, adres, geboortedatum etc.
 •    de hulpvragen waarmee u bent gekomen.
 •    de afspraken die gemaakt zijn om een antwoord te vinden op de hulpvragen, ook wel de behandelingsovereenkomst genoemd.
 • een intake waarin een aantal specifieke informatie staat vermeld.
 •    verslagen waarin beschreven staat welke behandeling er is verleend en wat de resultaten daarvan zijn.
 •    informatie van anderen, bijvoorbeeld medische gegevens.

 

Digitaal worden clientgegevens bewaard die nodig zijn voor een factuur om deze vergoed te krijgen bij de zorgverzekeraar en de betaling te kunnen controleren.

Wie mag het dossier lezen?

De jongere zelf (mits 12 jaar of ouder), de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) (als de jongere nog geen 16 jaar is) en de (gezins-) voogd. Wanneer je gebruik wilt maken van jouw recht op inzage kun je daarvoor een afspraken met mij. Er kunnen redenen zijn om jou geen (volledige) inzage te geven, maar dan zal ik je dat laten weten. Het kan bijvoorbeeld gaan om dossierstukken die informatie bevatten over anderen. De privacy van anderen, bijvoorbeeld broertjes, zusjes of ouders, moet namelijk ook beschermd worden.

 

Hoe kun je gegevens laten corrigeren?

Als je vindt dat de gegevens in jouw dossier niet juist zijn kun je vragen om dit aan te passen. Maar let op: je kunt alleen gegevens (laten) corrigeren als die feitelijk niet kloppen, zoals een verkeerde geboortedatum, onjuiste gegevens over het verloop van eerdere hulpverlening, enzovoort.

Ben je het niet eens met wat de behandelaar over jou in het dossier heeft bewaard, dan kun je deze gegevens niet laten corrigeren. Wel zal in dat geval jouw standpunt toegevoegd worden aan het dossier.

Waar mag je een (digitale) kopie van vragen?

In principe van elk stuk dat in het dossier is opgeslagen dat door Loes Simon is gemaakt. Maar wanneer je geen toestemming krijgt om bepaalde stukken uit het dossier te lezen, ontvang je natuurlijk ook geen (digitale) kopie.

Hoe lang wordt een dossier bewaard?

Twintig jaar na afloop van de behandelingen. Wil je dat de gegevens eerder vernietigd worden of wil je je dossier na afloop van de hulp hebben, dan kun je dat schriftelijk aanvragen. In sommige gevallen kan Loes Simon niet voldoen aan dat verzoek, maar dan zal ik je dat laten weten.

Aan wie wordt informatie over mij verstrekt of opgevraagd?

Loes Simon is voor het opvragen of doorsturen van persoonlijke gegevens verplicht toestemming te vragen aan ouders/ wettelijke vertegenwoordigers, de voogdijorganisatie en/ of jongeren vanaf twaalf jaar. In sommige gevallen zijn er redenen waarom Loes Simon ook zonder de toestemming informatie kan opvragen of verstrekken aan derden, maar dan zal Loes Simon je dat laten weten.

Bij vragen of klachten kun je contact opnemen met Loes Simon. Ook heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthouder voor de naleving van privacywetgeving in Nederland. Meer informatie hierover is te lezen op hulpbijprivacy.nl.

 

Klachtenreglement

Ik wil graag dat je tevreden bent over mijn consult! Toch kan het zijn dat je, ondanks de zorgvuldigheid waarmee ik werk, een klacht hebt. Hoewel het nooit leuk is om te horen dat iemand een klacht heeft hoop ik oprecht dat je daar niet mee blijft zitten en dat je stappen neemt om je klacht op te lossen. Je kunt de volgende stappen nemen om je klacht op te lossen:

 1. Neem zo snel mogelijk contact met mij op. Dit heeft mijn voorkeur omdat ik hiervan kan leren; het kan mij helpen verbeteringen aan te brengen in mijn werkwijze of de manier waarop ik mijn praktijk voer.

Ik ga ervan uit dat we samen jouw klacht kunnen oplossen.

 2. Lukt het niet om er samen uit te komen?

Dan heb je de mogelijkheid je klacht in te dienen bij de LVNT en de CAT. Deze draagt zorg voor bemiddeling door de vertrouwenspersonen van de beroepsverenigingen.

 3. Lukt ook dit niet dan heb je nog de mogelijkheid om gebruik te maken van de klachtenfunctionaris van het NIBIG. Deze doet onderzoek en assisteert je eventueel met het formuleren van de klacht. De klachtenfunctionaris werkt conform de klachtenregeling van mijn praktijk die je kan vinden op de website van het NIBIG.

Voor ernstige misstanden kunt u contact opnemen met de TCZ. De Stichting Tuchtrecht Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg is een onafhankelijke stichting, gespecialiseerd in tuchtrecht. Een tuchtrechtcollege beoordeelt zaken die gaan over de behandeling of de effecten van een behandeling.

Incidenten

Loes Simon legt onzorgvuldigheden, incidenten en calamiteiten vast in een meldingenoverzicht. Doel is om te leren van deze bevindingen en zo de zorg of werksituatie te verbeteren. De bevindingen worden met intervisie collegae periodiek geanalyseerd en geëvalueerd. Verbetermaatregelen worden vastgelegd in het meldingenoverzicht.

Calamiteiten worden direct gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Dit betreft:

 • Gebeurtenissen  waarbij de client is overleden of een ernstig schadelijk gevolg heeft ondervonden.
 • Gebeurtenissen waarbij sprake is van geweld richting client of tussen cliënten onderling.

Meldingen Huiselijk Geweld of Kindermishandeling

Wanneer het vermoeden bestaat dat er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling, zal ik de volgende stappen zetten:

 • Stap 1: In kaart brengen van signalen.
 • Stap 2: Overleggen met een collega. En eventueel raadplegen van Veilig Thuis: het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Of een deskundige op het gebied van letselduiding.
 • Stap 3: Gesprek met de betrokkene(n).
 • Stap 4: Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. En bij twijfel altijd Veilig Thuis raadplegen.
 • Stap 5: Beslissen over zelf hulp organiseren of melden.

Datalekken

Loes Simon heeft te maken met het verwerken van persoonsgegevens. Dit betekent dat de wet Meldplicht datalekken geldt. Loes Simon moet een melding doen van een ernstig datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens en of bij betrokkenen. Indien er een vermoeden is dat zich een datalek heeft voorgedaan, neemt Loes Simon eerst maatregelen om het lek te stoppen en schade te beperken. Daarna verzamelt Loes Simon zoveel mogelijk relevante informatie over het mogelijke datalek, noteert de genomen maatregelen en uitgevoerde correspondentie en draagt zorg voor een dossier van het betreffende datalek. Ontvangt Loes Simon een signaal over een datalek van een externe partij dan vraagt Loes Simon zoveel mogelijk informatie op bij de melder.

Loes Simon hanteert het landelijk stappenplan van de Autoriteit Persoonsgegevens om vast te stellen of er sprake is van een datalek en welke maatregelen genomen moet worden.

Algemene voorwaarden

Een consult bij Loes is geen vervanging voor medische zorg. Loes adviseert dringend om altijd het advies van artsen op te volgen en voorgeschreven medicatie nooit zonder overleg met de huisarts en/of specialist te veranderen of achterwege laten. Het is daarnaast van belang dat cliënt de huisarts en/of specialist laat weten ook Loes te consulteren. De cliënt is, bij twijfel, zelf verantwoordelijk om contact op met zijn/haar huisarts of specialist.
Consult/ behandeling vindt alleen plaats met toestemming van de cliënt en heeft betrekking op de hulpvraag van cliënt. Deze hulpvraag kan gaande het traject worden bijgesteld. Hierbij is de cliënt verplicht relevante informatie te verstrekken. Tijdens het consult staan de belangen van de cliënt centraal.

Loes is aangesloten bij de Beroepsvereniging voor Kinesiologie en daarom gehouden aan de ethische code van de LVNT en bij de CAT.

 Klik hier voor de algemene voorwaarden.

te vervangen.