Het maken van een afspraak.

Voor het maken van een afspraak kun je me een berichtje sturen via het onderstaande formulier. Wanneer je me liever een mailtje stuurt dan kun je dat doen naar: loes@loessimon.nl. Natuurlijk mag je me ook altijd bellen of een Whatsapp berichtje sturen (0631913342), ook wanneer je twijfelt. Neem gerust een kijkje bij de ervaringen van anderen. Voor mijn tarieven en de eventuele vergoeding kun je hier klikken.

Voorafgaand aan een behandeling vraag ik je om een behandelovereenkomst te ondertekenen. Dit geldt zowel voor volwassenen als kinderen. Na de behandeling zal ik je vragen hoe je de behandeling hebt ervaren en of je tevreden bent.

Belangrijk

Werken aan (en het ontwikkelen van) je eigen lichamelijke en geestelijke gezondheid is volgens mij de belangrijkste taak die je als mens hebt. En ondanks dat ik hier ondertussen vele mensen succesvol in heb mogen ondersteunen, blijft het zo dat mijn ondersteuning complementair is aan de reguliere gezondheidszorg. Wanneer je je been breekt, dan zul je toch echt naar een arts moeten omdat ik dat niet voor je kan oplossen. Wat ik wel kan, is met je werken aan de stress en het eventuele trauma wat het je heeft opgeleverd. Wanneer je hier vragen over hebt dan hoor ik het graag.

 

Loes.

 

 

 

Afspraak maken

Lees gerust mijn reviews door als je wilt weten hoe anderen het hebben ervaren. 

13 + 4 =

Don’t Wait Any Lon21ger12. Start Forging Your Own Path Today!

In deze Privacy-verklaring wordt beschreven welke privacygevoelige gegevens Loes Simon verwerkt in jouw dossier en met welk doel.

Loes is wettelijk verplicht door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst, WGBO een dossier aan te leggen. Dit dossier bevat, behalve jouw contactgegevens, ook aantekeningen over de hulpvraag en gegevens over de uitgevoerde testen en handelingen. Ik ga zorgvuldig om met jouw persoonlijke en medische gegevens die ik noteer in dit dossier.

Ik zal deze informatie niet delen met anderen zonder jouw toestemming; dit betekent dat ik altijd met jou zal overleggen wat ik doe met gegevens.

De gegevens in jouw dossier zijn alleen voor mij toegankelijk. Onbevoegden hebben dus geen toegang tot deze gegevens. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens in het dossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar door mij bewaard.

De gegevens uit jouw dossier gebruik ik voor de volgende doelen:

o Als factuur en tevens zorgnota. Hiervoor gebruik ik jouw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, e-mailadres en de datum van behandeling.

o Aantekeningen m.b.t. de hulpvraag: deze bewaar ik omdat ik dit wettelijk verplicht ben.

Als ik gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik jou eerst informeren en expliciet om jouw toestemming vragen. Je hebt altijd het recht om jouw gegevens in te zien en te corrigeren en ook om gegevens te verwijderen!

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik jou eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen. Het zijn en blijven jouw gegevens. Dit betekent dat jij altijd Je hebt het recht hebt om jouw gegevens in te zien, te corrigeren of mij te vragen deze te verwijderen.

Ik wil graag dat je tevreden bent over mijn consult! Toch kan het zijn dat je, ondanks de zorgvuldigheid waarmee ik werk, een klacht hebt. Hoewel het nooit leuk is om te horen dat iemand een klacht heeft hoop ik oprecht dat je daar niet mee blijft zitten en dat je stappen neemt om je klacht op te lossen. Je kunt de volgende stappen nemen om je klacht op te lossen:

 1. Neem zo snel mogelijk contact met mij op. Dit heeft mijn voorkeur omdat ik hiervan kan leren; het kan mij helpen verbeteringen aan te brengen in mijn werkwijze of de manier waarop ik mijn praktijk voer.

Ik ga ervan uit dat we samen jouw klacht kunnen oplossen.

 2. Lukt het niet om er samen uit te komen?

Dan heb je de mogelijkheid je klacht in te dienen bij de beroepsvereniging voor Kinesiologie. Deze draagt zorg voor bemiddeling door de vertrouwenspersoon van de beroepsvereniging. Meer informatie is te vinden op de site van de beroepsvereniging: www.Ki-net.nl – kwaliteit – Klachtenreglement.

 3. Lukt ook dit niet dan heb je nog de mogelijkheid om gebruik te maken van de klachtenfunctionaris van het NIBIG. Deze doet onderzoek en assisteert je eventueel met het formuleren van de klacht. De klachtenfunctionaris werkt conform de klachtenregeling van mijn praktijk die je kan vinden op d website van het NIBIG

Algemene voorwaarden voor een consult bij Loes Simon: 

Een consult bij Loes is geen vervanging voor medische zorg. Loes adviseert dringend om altijd het advies van artsen op te volgen en voorgeschreven medicatie nooit zonder overleg met de huisarts en/of specialist te veranderen of achterwege laten. Het is daarnaast van belang dat cliënt de huisarts en/of specialist laat weten ook Loes te consulteren.

De cliënt is, bij twijfel, zelf verantwoordelijk om contact op met zijn/haar huisarts of specialist. 

Consult/ behandeling vindt alleen plaats met toestemming van de cliënt en heeft betrekking op de hulpvraag van cliënt. Deze hulpvraag kan gaande het traject worden bijgesteld. Hierbij is de cliënt verplicht relevante informatie te verstrekken. 

Tijdens het consult staan de belangen van de cliënt centraal. o Loes is aangesloten bij de Beroepsvereniging voor Kinesiologie en daarom gehouden aan de ethische code van de BvK (https://www.ki-net.nl) Ethische richtlijnen van de Beroepsvereniging voor Kinesiologie m.b.t. het spiertesten zoals vastgesteld op de ALV van 21 november 2009. Deze richtlijnen zijn onlosmakelijk verbonden met de “Handelingen” gehanteerd door de BvK en zijn een aanvulling op de ethische Code van het IKC (International Kinesiology College):

1. Het welzijn van de cliënt staat centraal.

2. De tester stelt zichzelf integer op.

3. Er wordt getest op een fysiek aanwezige cliënt.

4. De spiertest kan/mag zowel verbaal als door een lichamelijke stresstest worden uitgevoerd.

5. Het testen en het testresultaat wordt altijd met de cliënt besproken.

Ondersteuning vindt altijd plaats op basis van gelijkwaardigheid waarbij de cliënt altijd zelf verantwoordelijk blijft. Hierbij heeft Loes de verplichting om informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. Dit gebeurt bij minderjarigen in overleg en met overeenstemming van het kind. 

Er wordt gewerkt met spiertesten om stress en of blokkades zichtbaar te maken.

Het proces kan ondersteund worden met advies over voeding, beweging, oefening of remedie; een cliënt heeft altijd beslissingsbevoegdheid dit te weigeren.

De cliënt blijft altijd zelf verantwoordelijk voor het resultaat van het consult; Loes is verantwoordelijk voor de handelingen tijdens het consult. 

Aan het eind van een sessie wordt overlegd of het consult een vervolg krijgt. o Een consult/behandeling duurt in principe een uur, indien nodig kunnen afwijkende tijden (vooraf) worden afgesproken.

Privacy 

Loes is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). 

Een consult met kinderen onder de 12 jaar vindt altijd plaats in het bijzijn van een begeleider (ouder, verzorger of andere verantwoordelijk volwassene). 

Ook een consult met kinderen tussen de 12 jaar en 16 jaar vindt plaats het bijzijn van een begeleider, hoewel dit wettelijk niet noodzakelijk is. Als Loes werkt met kinderen onder de leeftijd van 16 jaar sluit zij een schriftelijke behandelovereenkomst af met beide ouders, mits zij beide het ouderlijk gezag hebben. Overal in dit document waar cliënt staat, dient ook gelezen te worden: ouders of voogd van…

Loes houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen) overhandigd of medegedeeld. 

Loes heeft de verplichting en het recht om een cliënt correct door te verwijzen naar een arts of andere collega indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is. 

Indien Loes door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in staat is zelf de consulten of sessie te voeren, kan zij/hij voorstellen een collega-kinesioloog in haar/zijn plaats in te schakelen die de behandeling overneemt. Cliënten mogen dit altijd weigeren. Financiële afwikkeling 

Betalingswijze van de consulten is contant of op rekening, waarbij na ontvangst van de factuur binnen 8 dagen betaald dient te worden.

Bij verhindering zal de cliënt minimaal 24 uur van tevoren afzeggen (eventueel door een bericht via e-mail of telefonisch) anders wordt het consult in rekening gebracht. Vergoedingen 

Niet alle zorgverzekeraars vergoeden de consulten. De cliënt dient hiervoor zelf informatie in te winnen bij zijn/haar zorgverzekeraar. Beëindiging behandeling Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goed vinden geschieden. Een consult m.b.v. de spiertest is niet geschikt om een diagnose te stellen of een medische diagnose te vervangen. Een consult is niet in staat ongeneeslijke ziekten weg te nemen of een controle van huisarts en/of specialist te vervangen.